ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม