ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรังการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566