รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566