จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐ อบต.ดอนเตย


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์อื่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาไฮ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายเขื่อนวังนอง - โนนย่าแม่มด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ยังไม่มีข้อมูล

@ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเตย 109 หมู่ 4อ.นาท่ม จ.นครพนม 48140