องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group คณะผู้บริหาร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0801927750
นายคล้าย เหนือพวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0934396615
นายสุคนธชาติ วงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0652606344
นายวีระวัฒน์ วงษา
เลขานุการนายก
โทร : 0935626470
group ฝ่ายสภา
นายสุรเชษฐ์ วงษา
ประธานสภา อบต.ดอนเตย
โทร : 0630093408
นายคณิศร สมตน
รองประธานสภา
นายบัณฑิต แพงสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายวินัย วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายสวรรค์ แสนเสิก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายศักดิ์ศรี สีกา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายประยงค์ สิงห์โพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายสมาน เศษเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นางนิยม โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจุฑารัตน์ วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุธิพงษ์ พรหมภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอมราพร บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ทองแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
group สำนักปลัด
นางสาวจุฑารัตน์ วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรชาติ เขตนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอู่ทอง อำนาจ
นักทรัพยากรบุคคล
นายศิรศักดิ์ คำมุล
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญสม พ่วงจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมปอง วงษา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางสาวนฤพร วงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0629232592
นางกองมะณี คำมุล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเนตรชนก ทีสุกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวลัยพร อุตรทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรุจิรา วงศ์เหง้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายสุธิพงษ์ พรหมภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิพงษ์ บาลนาคม
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายชนะชัย แก้วเกษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสำราญ คอนมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสรารัตน์ วรรณทุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางอมราพร บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรนภา โพนชัยยา
นักวิชาการศึกษา
นางสาววธิดา บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองสวัสดิการสังคม
นายเพิ่มศักดิ์ ทองแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุนทรีพร ละมุนมอญ
นักพัฒนาชุมชน
นายสมควร แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box ปลัด รองปลัด
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0892764860
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0847993720