info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
photo แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานคะแนนผลการประเมิน ITAS 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดิ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่งร้องเรียนหรือร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร