info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
group คณะผู้บริหาร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0801927750
นายคล้าย เหนือพวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0930587224
นายคล้าย เหนือพวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0930587224
นายสุคนธชาติ วงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0880705091
นายสุคนธชาติ วงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0880705091
นายวีระวัฒน์ วงษา
เลขานุการนายก
โทร : 0935626470
นายวีระวัฒน์ วงษา
เลขานุการนายก
โทร : 0935626470
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร