info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 598
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
รายงานผลการดำเนินงาน ธนาคารขยะตำบลดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดป้องกันโรคไวรัส COVID-๑๙ ในหน่วยงานราชการและตลาดสด ในพื้นที่ตำบลดอนเตย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินการโครงการจิตอาสาโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่อกอก ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
นายสียา อุตรทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน COVID-๑๙ ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้ส่วนราชการในพื้นที่ คือ ที่ว่าการอำเภอนาทม กศน. สถานีตำรวจภูธรนาทม พัฒนาชุมชน ปศุสัตว์ และธนาคาร ธกส. นาทม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
กิกรรมประชุมอบรม เสวนาให้ความรู้เรื่อง สิทธิและหน้าที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ในเขต อำเภอ นาทม บ้านแพง ศรีสงคราม ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร