ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัยและบล็อกเอนกประสงค์โล่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง