ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง