ชื่อเรื่อง : ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง