ชื่อเรื่อง : ซื้อธงสัญญลักษณ์พระปรมาภิไธย รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง