ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำประปาที่ตั้งอยู่ อบต.ดอนเตย และเพื่อซ่อมแซมไฟส่องป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สี่แยกหน้าตลาดสดและไฟส่องสว่างหน้าตลาดสด อบต.ดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง