ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๕๕ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง