ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์หน้าสี่แยกตลาดสด อบต.ดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง