ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง