ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนลาดยางบ้านโนนอุดมดี-นานางจินตนาภรณ์ ลาภยิ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง