ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหน้าบ้านนายประทีป ทานศิลป์-ถนนบ้านโนนอุดมดี-นาทม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง