ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง