ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง