ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อซ่อมแซรถรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๘๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง