ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง