ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง