ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง