ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสุดสำนักงาน (ธงชาติและธงสัญลักษณ์) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง