โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณ BIG CLEANNING DAY)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบบลดอนเตย ร่วมดำเนินการโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณ BIG CLEANNING DAY) บริเวณพื้นที่ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม