“กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย”