การติดตามโครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30  น. นายวิชิต  ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมพร้อมคณะ และคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ดอนเตย  รองปลัด อบต.ดอนเตย  หัวหน้าส่วนราชการ และ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  เข้าร่วมติดตามโครงการธนาคารขยะ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเข้าศึกษาดูงานในการจัดกิจกรรมดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรม