การติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.นายวิชิต  ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ดอนเตย รองปลัด อบต. ดอนเตย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  ในพื้นที่ บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรม