การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายเกิ้น วงษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดอบต.ดอนเตย  รองปลัดอบต.ดอนเตย พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  ได้ดำเนินการปรับปรุงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) ประกาศ   ณ   วันที่   12  มกราคม พ.ศ. 2565