คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0801927750

นายคล้าย  เหนือพวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0934396615
นายสุคนธชาติ  วงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0652606344

นายวีระวัฒน์ วงษา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0979364588