สมาชิกสภา

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย


นายสุรเชษฐ์  วงษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย


นายคณิศร  สมตน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย


นายบัณฑิต  แพงสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 2
นายวันัย  วงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 4

นายสวรรค์  แสนเสิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 5
นายศักดิ์ศรี  สีกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 6
นายประยงค์  สิงห์โพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 7

นายสมาน  เศษเพ็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 8

นางนิยม  โครตสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ที่ 8