สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

 

 
นางสาวจุฑารัตน์  วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด

 


นายสุรชาติ  เขตนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นายอู่ทอง  อำนาจ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายกัมปนาท  แก้วเหลา
นิติกร ปฏิบัติการ


นายวัชรินทร์  เชื้อคำเพ็ง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


นายภานุวัฒน์  วันแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางสุนิษา  ลาชม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน