กองคลัง

นางสาวนฤพร  วงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐนรี  มณีบู่
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวรัชวิน  ภูธรวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางเมธินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-รออัพเดทข้อมูล-