หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พรบ.บริหารงานบุคคล 2542

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล