นโยบายการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร ปี(2564-2566)